Integritást sértő események bejelentése

Az MVM ERBE Zrt. a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentésével összefüggő szabályokról szóló 2023. évi XXV. törvény (Panasztörvény), valamint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény, illetve a köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII. 23.) kormányrendelet előírásainak megfelelve – a szervezeti integritást sértő események, jogellenes cselekmények és mulasztások, valamint egyéb visszaélések és panaszok bejelentésének fogadására dedikált (ún. „Whistleblowing”) csatornákat tart fenn.


Szervezeti integritást sértő eseménynek minősül különösen, de nem kizárólagosan

 • az MVM Zrt. és/vagy az MVM ERBE Zrt. Etikai Kódexében foglalt rendelkezések megsértése,
 • az MVM ERBE Zrt. belső szabályozóinak megsértése szándékos vagy súlyosan gondatlan cselekmény, magatartás vagy mulasztás révén,
 • korrupció,
 • csalás,
 • visszaélés.

A bejelentővel szemben alapvető elvárás, hogy a bejelentést jóhiszeműen tegye meg, és minden általa ismert, releváns információt közöljön az eset megfelelő megítéléséhez és kivizsgálásához. Az MVM ERBE Zrt. biztosítja, hogy egyetlen bejelentőt se érjen hátrány, zaklatás vagy bármilyen egyéb retorzió vagy diszkrimináció annak következtében, hogy információt szolgáltat integritást sértő események gyanúja esetén, ugyanakkor a rosszhiszeműen tett hamis, valótlan bejelentés annak tartalmától függően jogi következményeket vonhat maga után. A bejelentőt akkor sem érheti hátrány, ha az általa jóhiszeműen tett bejelentés a vizsgálat során megalapozatlannak bizonyul.


A bejelentések eredményes vizsgálatához legalább az alábbi információk megadása szükséges:

 • az MVM Zrt. és az MVM ERBE Zrt. Etikai Kódex megsértése vagy egyéb szervezeti integritást sértő vétség miatt bepanaszolt személy beazonosításához alapvetően szükséges adatok;
 • a bejelentett szervezeti integritást sértő esemény, etikai vétség, szabályszegő magatartás, minél konkrétabb, részletesebb leírása (helyszín, időpont, cselekmény, érintett természetes vagy jogi személyek);
 • az eset bizonyítására alkalmas, a bejelentő rendelkezésére álló dokumentumok, információk, bizonyítási eszközök és/vagy azok fellelhetőségére vonatkozó adatok;
 • azon személyek megjelölése, akik tanúsíthatják vagy tudomással bírhatnak a bejelentett eseményről, cselekményről, annak körülményeiről,
 • a bejelentő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszi meg.

A bejelentéseket a következő csatornákon lehet megtenni:

 • E-mailben: integritas@erbe.hu
 • Postai úton:
  MVM ERBE Zrt. Megfelelést Támogató Szervezet részére (s.k. felbontásra)
  1117 Budapest, Budafoki út 95.
 • Személyesen az MVM ERBE Zrt. Megfelelést Támogató Szervezet bármely megfelelési tanácsadójának a Társaság székházában (1117 Budapest, Budafoki út 95.) történő felkeresésével

Amennyiben a bejelentés megtételére postai úton kerül sor, a bejelentést zárt borítékban kell megküldeni azzal, hogy azt el kell látni a következő felirattal: „Megfelelést Támogató Szervezet részére – Integritást sértő esemény bejelentése”.


Az integritást sértő események bejelentésével kapcsolatos további tudnivalók:

 • az e-mail fiók ellenőrzése napi szinten megtörténik,
 • az MVM ERBE Zrt. minden bejelentést megvizsgál,
 • lehetőség van anonim bejelentésre, azonban ebben az esetben is szükséges, hogy az MVM ERBE Zrt. előtt legalább a bejelentő valamely elérhetősége (pl. e-mail cím, postacím vagy postafiók cím) ismert legyen a vizsgálat hatékony lefolytatásának elősegítése, a további információadás és a visszacsatolás lehetőségének biztosítása céljából,
 • a bejelentő személye – amennyiben nem anonim bejelentésről van szó – harmadik személyek előtt nem fedhető fel sem a vizsgálat során, sem pedig azt követően (kivéve azt az esetet, ha a felfedést jogszabály írja elő),
 • a bejelentés bizalmas kezelése biztosított, a bejelentés tartalmára és a bejelentésben érintett személyre vonatkozó információkat – a bejelentésben érintett személy tájékoztatásán túl – az MVM ERBE Zrt. más szervezeti egységével vagy munkatársával kizárólag a bejelentés értékeléséhez, illetve a vizsgálat lefolytatásához feltétlenül szükséges mértékben oszthatják meg,
 • a bejelentések kivizsgálására az MVM ERBE Zrt. vonatkozó belső szabályzatának megfelelően kerül sor (ERBE-BSz-116 Az MVM ERBE Zrt. szervezeten belüli integritást sértő események kezelésének belső szabályzata).

Amennyiben a bejelentést

 • ugyanazon bejelentő ismételten, a korábbival azonos tárggyal, tartalommal tette meg;
 • nem a Panasztörvény szerint bejelentésre jogosult személy tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;
 • azonosíthatatlan bejelentő tette meg és a bejelentés az érdemi vizsgálathoz nem tartalmaz elégséges információt;
 • a közérdek vagy nyomós magánérdek a bejelentésben érintett természetes vagy jogi személy jogainak a bejelentés kivizsgálásából eredő korlátozásával nem állna arányban

a bejelentés érdemi kivizsgálása mellőzhető.


Az eljárás első lépéseként megvizsgálásra kerül, hogy a bejelentés alapján fennáll-e integritást sértő esemény gyanúja, és amennyiben igen, integritást sértő esemény érdemi vizsgálatára irányuló eljárás indul, mely vizsgálati jelentéssel zárul.


Az Adatkezelő kapcsolódó adatkezelési tájékoztatója az „Adatkezelési Tájékoztató - Integritást sértő események bejelentéséhez” linken tekinthető meg.